Monokuro Chisato

"Taika"
ER28971/06

Headstyle Harusame
2xSERT
ER18507/05
PMJV-05 FIN MVA Kazagoshi No Benikaze Go Yokohama A
NIPPO14-17083
Yuugen Go Gouryuusou
NIPPO11-25434
Ryokuunjihime Go Ryokuun Yonagosha

ER28297/05
FIN MVA
Te-Shi Coral Bell

AKCNM77004502
AM CH
Hi-Jinx P
imiento
AKCNM86737201
AM CH
Tetsuhime Go N
antaisow
ER47713/04
Hokuouskensha No Biryuu GoSERT
ER40177/03
LTUJV-04 ESTJV-04 FIN MVA ESTV-05 EST MVA V-05 DK MVA PL MVA LV MVA KANS MVA ROM MVA
Fusui Go Funato Sekinesow JP
JKCJS13825/02-0
Tensui Go Kogaiobe Kensha
JKCJS02366/01
Suzukazehime Go Funato S
ekinesow JP
ER31797/04
ESTV-05 FIN MVA
 
Asuka Go Bousou Hakkensou
NIPPO14-1108
Yatsufusa Go Kanagawa S
hirai
NIPPO14-4085
Yuu Gu Kanagawa Shirai